GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin khóa học
Thông tin khóa học
Thông tin chương trình khóa học Lập trình
TrainZ Center | 15/08/2023 18:41 | Học viên: 0 |

TẬP VẼ VÀ THIẾT KẾ
TẬP VẼ VÀ THIẾT KẾ

1- Thiết kế dự án
1- Thiết kế dự án
Bài làm quen với lập trình thiết kế
TrainZ Center | 15/08/2023 18:43 | Học viên: 0 |
2- Lập trình dự án nhỏ
2- Lập trình dự án nhỏ
Thực hành lập trình dự án
TrainZ Center | 15/08/2023 18:44 | Học viên: 0 |
3 - Dự án của tớ
3 - Dự án của tớ
Thực hành cá nhân
TrainZ Center | 15/08/2023 18:46 | Học viên: 0 |
4 - Báo cáo dự án
4 - Báo cáo dự án
Thực hiện báo cáo
TrainZ Center | 15/08/2023 18:47 | Học viên: 0 |

LẬP TRÌNH ÂM THANH
LẬP TRÌNH ÂM THANH

1- Lập trình âm thanh
1- Lập trình âm thanh
Bắt đầu lập trình âm thanh
TrainZ Center | 15/08/2023 18:48 | Học viên: 0 |
2- Trải nghiệm lập trình dự án nhỏ
2- Trải nghiệm lập trình dự án nhỏ
Trải nghiệm lập trình dự án nhỏ
TrainZ Center | 15/08/2023 18:49 | Học viên: 0 |
3- Trải nghiệm lập trình âm thanh mẫu
3- Trải nghiệm lập trình âm thanh mẫu
Thực hành làm âm thanh mẫu
TrainZ Center | 15/08/2023 18:49 | Học viên: 0 |
4- Thiết kế dự án đầu tiên
TrainZ Center | 15/08/2023 18:50 | Học viên: 0 |

LẬP TRÌNH TRÒ CHƠI
LẬP TRÌNH TRÒ CHƠI

1- Trải nghiệm dự án nhỏ
TrainZ Center | 16/08/2023 18:24 | Học viên: 0 |
2- Trải nghiệm dự án nhỏ
2- Trải nghiệm dự án nhỏ
Thực hiện dự án
TrainZ Center | 15/08/2023 18:51 | Học viên: 0 |
3- Trải nghiệm dự án game mẫu
3- Trải nghiệm dự án game mẫu
Thực hành dự án game mẫu
TrainZ Center | 15/08/2023 18:51 | Học viên: 0 |
4- Thiết kế trò chơi đầu tiên
4- Thiết kế trò chơi đầu tiên
Thiết kế trò chơi đầu tiên
TrainZ Center | 15/08/2023 18:51 | Học viên: 0 |

TẬP LÀM PHIM HOẠT HÌNH
TẬP LÀM PHIM HOẠT HÌNH

1 - Khám phá dự án
1 - Khám phá dự án
Tìm hiểu về lập trình phim hoạt hình
TrainZ Center | 15/08/2023 18:52 | Học viên: 0 |
2 - Trải nghiệm lập trình dự án nhỏ
2 - Trải nghiệm lập trình dự án nhỏ
Thực hành dự án làm phim mẫu
TrainZ Center | 15/08/2023 18:52 | Học viên: 0 |
3 - Dự án của tớ
3 - Dự án của tớ
Luyện tập và thực hành cá nhân
TrainZ Center | 15/08/2023 18:53 | Học viên: 0 |
4 - Báo cáo dự án
4 - Báo cáo dự án
Thực hiện báo cáo
TrainZ Center | 15/08/2023 18:53 | Học viên: 0 |