GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin khóa học
Thông tin khóa học 1
Khóa học Tiếng Anh công nghệ toàn diện, trình độ Flyer
TrainZ Center | 16/08/2023 09:29 | Học viên: 0 |

UNIT 1: VACATION
UNIT 1: VACATION

Lesson 1: Words
Lesson 1: Words 1
Learn new words
TrainZ Center | 16/08/2023 09:30 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Speaking
Lesson 2: Speaking 1
Completing a speaking activity
TrainZ Center | 16/08/2023 09:30 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Language Practice
Lesson 3: Language Practice 1
Review the lesson
TrainZ Center | 16/08/2023 09:30 | Học viên: 0 |

UNIT 2: CAMPING
UNIT 2: CAMPING

Lesson 1: Words
Lesson 1: Words 1
Learn new words
TrainZ Center | 16/08/2023 09:32 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Speaking
Lesson 2: Speaking 1
Completing a speaking activity
TrainZ Center | 16/08/2023 09:32 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Language Practice
Lesson 3: Language Practice 1
Review the lesson
TrainZ Center | 16/08/2023 09:33 | Học viên: 0 |
Lesson 4: Review
Lesson 4: Review 1
Review the lesson
TrainZ Center | 16/08/2023 09:33 | Học viên: 0 |

UNIT 3: CLASS PARTY
UNIT 3: CLASS PARTY

Lesson 1: Words
Lesson 1: Words 1
Learn new words
TrainZ Center | 16/08/2023 09:33 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Speaking
Lesson 2: Speaking 1
Completing a speaking activity
TrainZ Center | 16/08/2023 09:33 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Language Practice
Lesson 3: Language Practice 1
Review the vocabulary and grammar
TrainZ Center | 16/08/2023 09:34 | Học viên: 0 |
Lesson 4: Review
Lesson 4: Review 1
Review the lesson
TrainZ Center | 16/08/2023 09:34 | Học viên: 0 |

UNIT 4: AMAZON RAIN FOREST
UNIT 4: AMAZON RAIN FOREST

Lesson 1: Words
Lesson 1: Words 1
Learn new words
TrainZ Center | 16/08/2023 09:34 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Speaking
Lesson 2: Speaking 1
Acting out a story
TrainZ Center | 16/08/2023 09:34 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Language Practice
Lesson 3: Language Practice 1
Review the vocabulary and grammar
TrainZ Center | 16/08/2023 09:34 | Học viên: 0 |
Lesson 4: Review
Lesson 4: Review 1
Review the vocabulary and grammar
TrainZ Center | 16/08/2023 09:34 | Học viên: 0 |

UNIT 5: BUSY STUDENTS
UNIT 5: BUSY STUDENTS

Lesson 1: Words
Lesson 1: Words 1
Learn new words
TrainZ Center | 16/08/2023 09:35 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Speaking
Lesson 2: Speaking 1
Completing a speaking activity
TrainZ Center | 16/08/2023 09:35 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Language Practice
Lesson 3: Language Practice 1
Review the vocabulary and grammar
TrainZ Center | 16/08/2023 09:35 | Học viên: 0 |
Lesson 4: Review
Lesson 4: Review 1
Review the lesson
TrainZ Center | 16/08/2023 09:36 | Học viên: 0 |

UNIT 6: MAKING THINGS
UNIT 6: MAKING THINGS

Lesson 1: Words
Lesson 1: Words 1
Learn new words
TrainZ Center | 16/08/2023 09:36 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Speaking
Lesson 2: Speaking 1
Completing a speaking activity
TrainZ Center | 16/08/2023 09:36 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Language Practice
Lesson 3: Language Practice 1
Review the vocabulary and grammar
TrainZ Center | 16/08/2023 09:36 | Học viên: 0 |
Lesson 4: Review
Lesson 4: Review 1
Review the lesson
TrainZ Center | 16/08/2023 09:37 | Học viên: 0 |

UNIT 7: WORLD TRAVEL
UNIT 7: WORLD TRAVEL

Lesson 1: Words
Lesson 1: Words 1
Learn new words
TrainZ Center | 16/08/2023 09:37 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Speaking
Lesson 2: Speaking 1
Completing a speaking activity
TrainZ Center | 16/08/2023 09:37 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Language Practice
Lesson 3: Language Practice 1
Review the vocabulary and grammar
TrainZ Center | 16/08/2023 09:37 | Học viên: 0 |
Lesson 4: Review
Lesson 4: Review 1
Review the lesson
TrainZ Center | 16/08/2023 09:37 | Học viên: 0 |

UNIT 8: COMPUTERS
UNIT 8: COMPUTERS

Lesson 1: Words
Lesson 1: Words 1
Learn new words
TrainZ Center | 16/08/2023 09:38 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Speaking
Lesson 2: Speaking 1
Completing a speaking activity
TrainZ Center | 16/08/2023 09:38 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Language Practice
Lesson 3: Language Practice 1
Review the vocabulary and grammar
TrainZ Center | 16/08/2023 09:38 | Học viên: 0 |
Lesson 4: Review
Lesson 4: Review 1
Review the lesson
TrainZ Center | 16/08/2023 09:38 | Học viên: 0 |

REVISION
REVISION

REVISION 1
REVISION 1 1
Review Listening and Speaking Skill
TrainZ Center | 16/08/2023 09:38 | Học viên: 0 |
REVISION 2
REVISION 2 1
Review Reading and Writing Skill
TrainZ Center | 16/08/2023 09:39 | Học viên: 0 |

FINAL TEST
FINAL TEST

FINAL TEST
FINAL TEST 1
Complete the test (FLYERS Format)
TrainZ Center | 16/08/2023 09:39 | Học viên: 0 |
SPEAKING TEST
SPEAKING TEST 1
Completing a speaking test
TrainZ Center | 16/08/2023 09:39 | Học viên: 0 |