CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Bài 10: Em làm được những gì?
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |
Bài 2: Ước lượng
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |
Bài 3: Số hạng - tổng
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |
Bài 4: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |
Bài 5: Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |

CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ QUA 10 TRONG PHẠM VI 20
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ QUA 10 TRONG PHẠM VI 20

Bài 21: Em làm được những gì?
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |
Bài 2: 9 cộng với một số
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |
Bài 3: 8 cộng với một số
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |
Bài 4: 7 cộng với một số, 6 cộng với một số
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |
Bài 6: Đường thẳng - Đường cong
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |

CHƯƠNG 3: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
CHƯƠNG 3: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Bài 12: Em làm được những gì?
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |
Bài 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |
Bài 3: Em làm được những gì?
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |
Bài 4: Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |
Bài 5: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |

ÔN TẬP HỌC KÌ 1
ÔN TẬP HỌC KÌ 1

Bài 1: Ôn tập các số đến 100
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |
Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |
Bài 3: Ôn tập hình học và đo lường
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |

CHƯƠNG 4: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA
CHƯƠNG 4: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA

Bài 11: Em làm được những gì?
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |
Bài 2: Phép nhân
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |
Bài 3: Thừa số - tích
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |
Bài 4: Bảng nhân 2
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |
Bài 5: Bảng nhân 5
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |

CHƯƠNG 5: CÁC SỐ ĐẾN 1000
CHƯƠNG 5: CÁC SỐ ĐẾN 1000

Bài 14: Kiểm tra chương 5
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |
Bài 2: Các số từ 101 đến 110
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |
Bài 3: Các số từ 111 đến 200
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |
Bài 4: Các số có ba chữ số
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |
Bài 5: Viết số thành tổng của các trăm, chục, đơn vị
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |

CHƯƠNG 6: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 1000
CHƯƠNG 6: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 1000

Bài 8: Em làm được những gì
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |
Bài 2: Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000
TrainZ Center | 16/08/2023 15:18 | Học viên: 0 |
Bài 3: Nặng hơn, nhẹ hơn
TrainZ Center | 16/08/2023 15:18 | Học viên: 0 |
Bài 4: Ki-lô-gam
TrainZ Center | 16/08/2023 15:18 | Học viên: 0 |
Bài 5: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000
TrainZ Center | 16/08/2023 15:19 | Học viên: 0 |

ÔN TẬP CUỐI NĂM
ÔN TẬP CUỐI NĂM

Bài 1: Ôn tập các số đến 1000
TrainZ Center | 16/08/2023 15:18 | Học viên: 0 |
Bài 2: Ôn tập phép cộng và phép trừ
TrainZ Center | 16/08/2023 15:18 | Học viên: 0 |
Bài 3: Ôn tập phép nhân và phép chia
TrainZ Center | 16/08/2023 15:18 | Học viên: 0 |
Bài 4: Ôn tập hình học và đo lường
TrainZ Center | 16/08/2023 15:18 | Học viên: 0 |

BÀI DEMO CỦA GIÁO VIÊN THSP
BÀI DEMO CỦA GIÁO VIÊN THSP

Tuần 1 - Giáo viên: Tường Vi
TrainZ Center | 16/08/2023 15:18 | Học viên: 0 |