Video Ôn tập hè - Toán lớp 3 lên lớp 4 (Sách Cánh Diều)

ÔN TẬP, KIỂM TRA
Video Ôn tập kiểm tra Toán 3 (Bộ sách Cánh Diều)
Video Ôn tập kiểm tra Toán 3 (Bộ sách Cánh Diều) 1
Tổng hợp ôn tập theo Tuần môn Toán lớp 3 Sách Cánh Diều
TrainZ Center | 29/11/2023 11:26
Ôn tập kiểm tra Toán 2 (Bộ sách Cánh Diều)
Ôn tập kiểm tra Toán 2 (Bộ sách Cánh Diều) 1
Tổng hợp ôn tập theo Tuần môn Toán lớp 2 Sách Cánh Diều
TrainZ Center | 29/11/2023 11:26
Ôn tập kiểm tra Tiếng Việt 1 (Bộ sách Cánh Diều)
Ôn tập kiểm tra Tiếng Việt 1 (Bộ sách Cánh Diều) 1
Tổng hợp ôn tập theo Tuần môn Tiếng Việt lớp 1 Sách Cánh Diều
TrainZ Center | 29/11/2023 11:26
Video Ôn tập kiểm tra Tiếng Việt 4 (Bộ sách Cánh Diều)
Video Ôn tập kiểm tra Tiếng Việt 4 (Bộ sách Cánh Diều) 1
Tổng hợp ôn tập theo Tuần môn Tiếng Việt lớp 4 Sách Cánh Diều
TrainZ Center | 29/11/2023 11:39
Video Ôn tập kiểm tra Toán 4 (Bộ sách Cánh Diều)
Video Ôn tập kiểm tra Toán 4 (Bộ sách Cánh Diều) 1
Tổng hợp ôn tập theo Tuần môn Toán lớp 4 Sách Cánh Diều
TrainZ Center | 29/11/2023 11:41
Video Ôn tập kiểm tra Tiếng Việt 5 (Bộ sách Cánh Diều)
Video Ôn tập kiểm tra Tiếng Việt 5 (Bộ sách Cánh Diều) 1
Tổng hợp ôn tập theo Tuần môn Tiếng Việt lớp 5 Sách Cánh Diều
TrainZ Center | 29/11/2023 11:42
Video Ôn tập hè - Toán lớp 4 lên lớp 5 (Sách Cánh Diều)
Video Ôn tập hè - Toán lớp 4 lên lớp 5 (Sách Cánh Diều) 1
Tổng hợp ôn tập Hè môn Toán lớp 4 lên lớp 5 Sách Cánh Diều
TrainZ Center | 29/11/2023 14:59
Video Ôn tập hè - Tiếng Việt lớp 1 lên lớp 2 (Sách Cánh Diều)
Video Ôn tập hè - Tiếng Việt lớp 1 lên lớp 2 (Sách Cánh Diều) 1
Tổng hợp ôn tập Hè môn Tiếng Việt lớp 1 lên lớp 2 Sách Cánh Diều
TrainZ Center | 29/11/2023 14:28
Ôn tập Hè (CD)
Video Ôn tập hè - Toán lớp 3 lên lớp 4 (Sách Cánh Diều)
Video Ôn tập hè - Toán lớp 3 lên lớp 4 (Sách Cánh Diều) 1
Tổng hợp ôn tập Hè môn Toán lớp 3 lên lớp 4 Sách Cánh Diều
TrainZ Center | 29/11/2023 14:40
Video Ôn tập hè - Tiếng Việt lớp 1 lên lớp 2 (Sách Cánh Diều)
Video Ôn tập hè - Tiếng Việt lớp 1 lên lớp 2 (Sách Cánh Diều) 1
Tổng hợp ôn tập Hè môn Tiếng Việt lớp 1 lên lớp 2 Sách Cánh Diều
TrainZ Center | 29/11/2023 14:28
Video Ôn tập hè - Tiếng Việt lớp 2 lên lớp 3 (Sách Cánh Diều)
Video Ôn tập hè - Tiếng Việt lớp 2 lên lớp 3 (Sách Cánh Diều) 1
Tổng hợp ôn tập Hè môn Tiếng Việt lớp 2 lên lớp 3 Sách Cánh Diều
TrainZ Center | 29/11/2023 14:31
Video Ôn tập hè - Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4 (Sách Cánh Diều)
Video Ôn tập hè - Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4 (Sách Cánh Diều) 1
Tổng hợp ôn tập Hè môn Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4 Sách Cánh Diều
TrainZ Center | 29/11/2023 14:39
Video Ôn tập hè - Toán lớp 1 lên lớp 2 (Sách Cánh Diều)
Video Ôn tập hè - Toán lớp 1 lên lớp 2 (Sách Cánh Diều) 1
Tổng hợp ôn tập Hè môn Toán lớp 1 lên lớp 2 Sách Cánh Diều
TrainZ Center | 29/11/2023 14:25
Video Ôn tập hè - Tiếng Việt lớp 4 lên lớp 5 (Sách Cánh Diều)
Video Ôn tập hè - Tiếng Việt lớp 4 lên lớp 5 (Sách Cánh Diều) 1
Tổng hợp ôn tập Hè môn Tiếng Việt lớp 4 lên lớp 5 Sách Cánh Diều
TrainZ Center | 29/11/2023 14:57
Video Ôn tập hè - Toán lớp 2 lên lớp 3 (Sách Cánh Diều)
Video Ôn tập hè - Toán lớp 2 lên lớp 3 (Sách Cánh Diều) 1
Tổng hợp ôn tập Hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3 Sách Cánh Diều
TrainZ Center | 29/11/2023 14:35
Video Ôn tập hè - Toán lớp 4 lên lớp 5 (Sách Cánh Diều)
Video Ôn tập hè - Toán lớp 4 lên lớp 5 (Sách Cánh Diều) 1
Tổng hợp ôn tập Hè môn Toán lớp 4 lên lớp 5 Sách Cánh Diều
TrainZ Center | 29/11/2023 14:59
Lớp 3-4
Video Ôn tập hè - Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4 (Sách Cánh Diều)
Video Ôn tập hè - Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4 (Sách Cánh Diều) 1
Tổng hợp ôn tập Hè môn Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4 Sách Cánh Diều
TrainZ Center | 29/11/2023 14:39
Video Ôn tập hè - Toán lớp 3 lên lớp 4 (Sách Cánh Diều)
Video Ôn tập hè - Toán lớp 3 lên lớp 4 (Sách Cánh Diều) 1
Tổng hợp ôn tập Hè môn Toán lớp 3 lên lớp 4 Sách Cánh Diều
TrainZ Center | 29/11/2023 14:40