Video Ôn tập hè - Toán lớp 4 lên lớp 5 (Sách Cánh Diều)
Video Ôn tập hè - Toán lớp 4 lên lớp 5 (Sách Cánh Diều) 1
Tổng hợp ôn tập Hè môn Toán lớp 4 lên lớp 5 (Sách Cánh Diều)
TrainZ Center | 13 giờ |
Video Ôn tập hè - Tiếng Việt lớp 4 lên lớp 5 (Sách Cánh Diều)
Video Ôn tập hè - Tiếng Việt lớp 4 lên lớp 5 (Sách Cánh Diều) 1
Tổng hợp ôn tập Hè môn Tiếng Việt lớp 4 lên lớp 5 (Sách Cánh Diều)
TrainZ Center | 13 giờ |
Video Ôn tập hè - Toán lớp 3 lên lớp 4 (Sách Cánh Diều)
Video Ôn tập hè - Toán lớp 3 lên lớp 4 (Sách Cánh Diều) 1
Tổng hợp ôn tập Hè môn Toán lớp 3 lên lớp 4 (Sách Cánh Diều)
TrainZ Center | 14 giờ |
Video Ôn tập hè - Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4 (Sách Cánh Diều)
Video Ôn tập hè - Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4 (Sách Cánh Diều) 1
Tổng hợp ôn tập Hè môn Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4 (Sách Cánh Diều)
TrainZ Center | 14 giờ |
Video Ôn tập hè - Toán lớp 2 lên lớp 3 (Sách Cánh Diều)
Video Ôn tập hè - Toán lớp 2 lên lớp 3 (Sách Cánh Diều) 1
Tổng hợp ôn tập Hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3 (Sách Cánh Diều)
TrainZ Center | 14 giờ |
Video Ôn tập hè - Tiếng Việt lớp 2 lên lớp 3 (Sách Cánh Diều)
Video Ôn tập hè - Tiếng Việt lớp 2 lên lớp 3 (Sách Cánh Diều) 0
Tổng hợp ôn tập Hè môn Tiếng Việt lớp 2 lên lớp 3 (Sách Cánh Diều)
TrainZ Center | 14 giờ |
Video Ôn tập hè - Tiếng Việt lớp 1 lên lớp 2 (Sách Cánh Diều)
Video Ôn tập hè - Tiếng Việt lớp 1 lên lớp 2 (Sách Cánh Diều) 0
Tổng hợp ôn tập Hè môn Tiếng Việt lớp 1 lên lớp 2 (Sách Cánh Diều)
TrainZ Center | 14 giờ |
Video Ôn tập hè - Toán lớp 1 lên lớp 2 (Sách Cánh Diều)
Video Ôn tập hè - Toán lớp 1 lên lớp 2 (Sách Cánh Diều) 0
Tổng hợp ôn tập Hè môn Toán lớp 1 lên lớp 2 (Sách Cánh Diều)
TrainZ Center | 14 giờ |
Video Ôn tập kiểm tra Toán 5 (Bộ sách Cánh Diều)
Video Ôn tập kiểm tra Toán 5 (Bộ sách Cánh Diều) 0
Tổng hợp ôn tập theo Tuần môn Toán lớp 5 (Sách Cánh Diều)
TrainZ Center | 17 giờ |
Video Ôn tập kiểm tra Tiếng Việt 5 (Bộ sách Cánh Diều)
Video Ôn tập kiểm tra Tiếng Việt 5 (Bộ sách Cánh Diều) 0
Tổng hợp ôn tập theo Tuần môn Tiếng Việt lớp 5 (Sách Cánh Diều)
TrainZ Center | 17 giờ |
Video Ôn tập kiểm tra Toán 4 (Bộ sách Cánh Diều)
Video Ôn tập kiểm tra Toán 4 (Bộ sách Cánh Diều) 0
Tổng hợp ôn tập theo Tuần môn Toán lớp 4 (Sách Cánh Diều)
TrainZ Center | 17 giờ |
Video Ôn tập kiểm tra Tiếng Việt 4 (Bộ sách Cánh Diều)
Video Ôn tập kiểm tra Tiếng Việt 4 (Bộ sách Cánh Diều) 0
Tổng hợp ôn tập theo Tuần môn Tiếng Việt lớp 4 (Sách Cánh Diều)
TrainZ Center | 17 giờ |
Video Ôn tập kiểm tra Tiếng Việt 3 (Bộ sách Cánh Diều)
Video Ôn tập kiểm tra Tiếng Việt 3 (Bộ sách Cánh Diều) 0
Tổng hợp ôn tập theo Tuần môn Tiếng Việt lớp 3 (Sách Cánh Diều)
TrainZ Center | 17 giờ |
Video Ôn tập kiểm tra Toán 3 (Bộ sách Cánh Diều)
Video Ôn tập kiểm tra Toán 3 (Bộ sách Cánh Diều) 0
Tổng hợp ôn tập theo Tuần môn Toán lớp 3 (Sách Cánh Diều)
TrainZ Center | 17 giờ |
Ôn tập kiểm tra Tiếng Việt 1 (Bộ sách Cánh Diều)
Ôn tập kiểm tra Tiếng Việt 1 (Bộ sách Cánh Diều) 1
Tổng hợp ôn tập theo Tuần môn Tiếng Việt lớp 1 (Sách Cánh Diều)
TrainZ Center | 17 giờ |
Ôn tập kiểm tra Toán 2 (Bộ sách Cánh Diều)
Ôn tập kiểm tra Toán 2 (Bộ sách Cánh Diều) 0
Tổng hợp ôn tập theo Tuần môn Toán lớp 2 (Sách Cánh Diều)
TrainZ Center | 17 giờ |
Video Ôn tập kiểm tra Tiếng Việt 2 (Bộ sách Cánh Diều)
Video Ôn tập kiểm tra Tiếng Việt 2 (Bộ sách Cánh Diều) 0
Tổng hợp ôn tập theo Tuần môn Tiếng Việt lớp 2 (Sách Cánh Diều)
TrainZ Center | 17 giờ |
Video Ôn tập kiểm tra Toán 1 (Bộ sách Cánh Diều)
Video Ôn tập kiểm tra Toán 1 (Bộ sách Cánh Diều) 0
Tổng hợp ôn tập theo Tuần môn Toán lớp 1 (Sách Cánh Diều)
TrainZ Center | 17 giờ |
Game Wordwall - Ôn từ vựng
Game Wordwall - Ôn từ vựng 1
Học sinh ôn luyện từ vựng qua trò chơi
TrainZ Center | 13 ngày |
(TopWS) Bài tập chấm điểm tự động
(TopWS) Bài tập chấm điểm tự động 1
Sử dụng công cụ Webtool chấm bài tập tự động
TrainZ Center | 16/08/2023 19:53 |